MEKDSZ Stratégia és jövőkép

Élő kövek

kovek
Céljaink

A MEKDSZ célja, hogy diák és szenior tagjai a tanítványok olyan közösségeivé épülhessenek fel, akik az Evangélium alapján együtt formálják át az egyetemeket, az egyházat és az egész társadalmat Krisztus nagyobb dicsőségére.

Ezt a 2020-ig szóló, az 1 Péter egyik igeversén alapuló víziót – az IFES hasonló dokumentumának megfelelően – „Élő Kövek”-nek hívjuk.

„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” 1Pt. 2:4-5. (MBT UFO)

Szeretnénk a diákokat „élő kövekként” felkészíteni arra, hogy hitüket kreatívan és hitelesen meg tudják élni az egyetemeken, és megtalálják helyüket abban a bizonyos „lelki házban”.

 

Öntevékeny diák kezdeményezések támogatása

Céljaink középpontjában a diákok állnak:

 • diákok, akik megszólítják diáktársaikat Jézus Krisztus örömhírével
 • diákok, akik élethossziglan Jézus Krisztus tanítványaként köteleződnek el és növekednek
 • diákok, akik szolgálják és erősítik az egyházat
 • diákok, akik a felsőoktatásból kikerülve szeniorként hitelesen képviselik Jézus Krisztust a munkahelyeken és az egész társadalomban.

Azon dolgozunk, hogy segítsük, támogassuk és felkészítsük diákjainkat arra, hogy kreativitásukat, energiájukat és kezdeményezőkészségüket öntevékeny módon, a misszióban használják fel.

 

Stratégiai prioritások

Annak érdekében, hogy céljainkat elérjük, a következő években öt olyan kulcsterületre fogunk fókuszálni, melyeknek gyújtópontjában az öntevékeny diákok és szeniorok közössége áll:

 1. Jézus Krisztus örömhírének hirdetése – Magyarország minden egyetemén és főiskoláján; tisztán, hitelesen és újszerűen; szóban, cselekedetben és kapcsolatainkon keresztül; mind a magyar, mind az itt tanuló külföldi diákok irányában.

 2. Formación[1] megélése – hiteles, teljes evangéliumi életet élő, elkötelezett, értelmiségi keresztényekkel, diákokkal és szeniorokkal, támogatni az egyházat, az egyetemeket és az egész társadalmat.

 3. Felkészítés a diákévek utáni életre – olyan egész életre szóló tanítványok nevelése, akik elkötelezettek mind a diákmisszió, mind a munkahelyeken és a társadalomban történő tanúságtétel irányában.

 4. Stabil támogatói bázis kiépítése – önkénteseink és adakozóink áldozatos segítségére és teherhordozására támaszkodva.

 5. Jelenlét az egyetemeken – határozottan és konstruktívan; alaposan kidolgozott, biblikus világnézettel; bemutatva a hit, az élet és a különféle diszciplínák egységét.

 

Eszközök

Felismerve azt, hogy az erőteljes növekedésnek szilárd alapozásra van szüksége, törekedni fogunk arra, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket és megoldásokat, melyek folyamatosan előrevisznek minket a következő területeken:

 1. Vezetés – bölcsen vezetett, jól felépített, Istent dicsőítő szolgálat.

 2. Szervezetfejlesztés – egyén és közösség harmonikus egysége a közös célok eléréséért.

 3. Partnerség – Krisztusban való egységünk kifejezése az IFES más tagszervezeteivel és más keresztény szervezetekkel, együttműködés a misszió ügyében.

 4. Pásztorlás és gondoskodás – a szolgálatot végzők megbecsülése és támogatása.

 5. Útkeresés – folyamatos megújulás, fejlődés, megküzdés az adott kor kihívásaival.

 6. Kommunikáció – odafigyelés egymás véleményére, meglátására.

 

Alapértékek

Ahogy együtt dolgozunk közös célunk elérése érdekében, életünk minden területén a következő három alapértékre támaszkodunk:

 • Szentírás

„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz…”

Istennel való kapcsolatunkban növekszünk a Biblia személyes és közösségi tanulmányozása által.

Olyan hívőkké törekszünk lenni, akik bölcsen alkalmazzák az Ige igazságait a saját életükre.

 • közösség

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…”

Arra hívattunk el, hogy minden hívővel együtt dolgozzunk, és egymástól tanulva, egymás terhét hordozva növekedjünk céljaink elérése érdekében.

Bemutatjuk azt az egységet, amely egyedül Krisztus által lehetséges a különböző felekezetekhez tartozó hívők között.

 • imádság

„… lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”

Teljes mértékben Isten segítségére és iránymutatására vagyunk szorulva minden tervünkben.

Szükséges, hogy rendszeresen és állhatatosan keressük Isten akaratát a Diákszövetségre vonatkozóan.

 

 

 


[1] Formación: Egy spanyol szó a formálódásra. Arra a szükségletünkre utal, hogy minden szinten egységes, teljes személyiségként kell növekednünk: fizikailag, érzelmileg, intellektuálisan és spirituálisan egyaránt „… amíg kiformálódik bennetek a Krisztus”. Gal. 4:19.