Történelmünk

A MEKDSZ története

 A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 1989 óta létezik hivatalosan, de az 1904-től 1949-ig működő MEKDSZ jogfolytonos utódjának tekinti magát. Lássuk, hogyan alakult hát a MEKDSZ múlt századi története:


A kezdet


Magyarország igen reményteljes terület. A lakosságnak legalább egyötöd része protestáns. A hétezer diák között akik 3 egyetem és 12 kollégium (főiskola) hallgatói nincs még evangéliumi keresztyén szervezkedés. Nagyon biztató azonban, hogy Magyarországon működik a Keresztyén Ifjúsági Egyesület, és ennek szép munkája folyik a diákok között. Az egyesület tagjainak körülbelül öthatod része diák, s így gyakorlatilag szinte diákegyesületnek számít. A munka vezetője egy fiatal tanárember (Szabó Aladár a 20. századi belés külmisszió ösztönzője), akivel beszélgettünk, hogy milyen módszerekkel lehetne ezt továbbvinni. Az illető pedig megígérte, hogy állandóan tudósít minket a Budapesten folyó munkáról."

Így nyilatkozott John R. Mott a 19. század végén, aki a Keresztyén Diákok Világszövetsége (World's Student Christian Federation - WSCF) megbízásából látogatott hazánkba. Az 1900-ban, Londonban tartott világszövetségi közgyűlésen már magyarok is jelen voltak. Ezen az alkalmon kérték a világszövetség támogatását, segítségét a magyar mozgalomhoz.


1904. március 15-én Henrik Oldham Budapestre jött, hogy a magyar diákokkal egy leendő diákszövetségről beszélgessen. Mintegy 1000 diák előtt tartott előadást a régi Műegyetemen, melynek témája az angol diákélet volt.


1904 őszén Maclean, indiai misszionárius (WSCF) tett látogatást hazánk összes protestáns főiskoláján. Ő már határozott felhívással fordult a diákok felé, hogy alapítsanak nemzeti szövetséget.


1904. október 23-án Szilassy Aladár (a Budapesti Református Ifjúsági Egyesület BRIE elnöke) vezeté- se alatt a Budapesti Református Főgimnázium termében megalapították a MEKDSZ-t (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség), a BRIE diák-albizottságának utódját. A gyűlésen megjelentek Debrecen, Pápa, Sopron, Eperjes és Nagykőrös képviselői is. Ideiglenes elnöknek Balogh Ferencet (ref. lelkész), titkárnak Forgács Gyulát (ref. lelkész) nevezték ki.


A különböző budapesti evangéliumi csoportokban fellángoló ellentétek hátráltatták a MEKDSZ fejlődését, egészen 1907-ig, amikor Visegrádon megrendezték az első konferenciát, melyen tizen vettek részt. Ez a konferencia nagyon fontos volt a MEKDSZ életében, mivel kimondták, hogy a munkát elölről kezdik, és arra helyezik a hangsúlyt, hogy a diákokat egyenként nyerjék meg Krisztusnak. Akkorra már több egyetemi városban működtek bibliatanulmányozó csoportok, pl. Budapesten, Debrecenben, Sopronban, Pápán, Eperjesen, Nagykőrösön.


1908-ban, Balatonalmádiban a második konferencián már 60 fő vett részt.


John Mott (USA) 1909-es magyarországi látogatása nagy hatással volt a mozgalomra. Végiglátogatta a vidéki főiskolákat, járt Sopronban, Sárospatakon és Kolozsvárott.

Hívására több mint 40 vidéki ment el Budapestre, hogy részt vegyen a kétnapos vezetőképző tanfolyamon.


Ez idő alatt értették meg a diákok, hogy itt nem felekezeti érdekekről, nem külföldi túlzásokról, hanem valóban az Evangéliumról van szó. Ezt mutatja az is, hogy ettől fogva katolikusok is jártak a diákkörökbe.


A magyar diákok egy utazótitkári állást szerveztek, az állás fenntartásához szükséges pénz felét felajánlásokkal biztosították. Az első utazótitkár ifj. Victor János budapesti teológus, későbbi elnök lett.


A magyar mozgalom vezetői elfogadták a Világszövetség céljait:


diákokat Krisztushoz vezetni,


elmélyíteni a diákok lelki életét,


munkára toborozni diákokat, hogy Krisztus országa kiterjedjen az egész világra.


[Victor János] mindenütt meghirdeti: »Keresztyén diákmozgalom vagyunk, mely teljes erejével küzd Jézus Krisztus szolgálatában. Az ő ügyét szolgáljuk, nem egyes felekezetekét. Egyetemes küldetésünk van, tehát minden diákhoz szólunk. Szavunk nem frázis, tényekről beszélünk, amelyek életet átalakító hatásúak.«


Rövid idő alatt egymás után alakulnak meg a fővárosi és vidéki bibliakörök, melyekben hat-tíz, a diákmisszió iránt elkötelezett diák közösen keresi Isten igéjének értelmét és személyre ható jelentőségét. Pesten négy kör indul harminc taggal, Pápán húszan öt csoportban, Debrecenben teológusok és jogászok együtt négy kört alapítanak, Sopronban szintén, Sárospatakon pedig Márk evangéliumát tanulmányozzák nem várt nagy számban."


(Deme László: Visszatekintés a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség útjára)


1909 szeptemberében indult útjára a Diákszövetség lapja, a Diákvilág", ami az első világháború alatt, Háborús diákvilág" néven, a frontokon harcoló katonák, besorozott diákok erőforrása volt. Információkat, bizonyságtételeket, igei táplálékot nyújtott. A szabadságon lévő katonák a MEKDSZ által fenntartott helyiségben pihenhettek, beszélgethettek egymással és az itthon maradottakkal.


A másik jelentős diáklap, Az Erő", országos jelentőségű középiskolás diáklap lett. (Weöres Sándor első öt verse is itt jelent meg. )


1910-ben elfogadásra került az alapszabály.


1911-ben megalakult a Keresztyén Végzett Diákok Országos Köre (KVOK). Ide azok csatlakoztak, akik ígéretük és hitük szerint életük végéig hűséges támogatói lesznek a diákevangélizációnak. Elnök: dr. Endrődy Jenő, titkár: Victor János.


1919-ben a Tanácsköztársaság alatt meggyengült a diákszövetség. Ezért 1920-ban a balatonendrédi konferencia résztvevői önvizsgálatot tartottak és megállapították, hogy a MEKDSZ elsődleges célja a diákok diákok által való evangélizálása és a keresztyén közösségek erősítése, nem pedig a szociális munka, az irodalmi tevékenység, az adminisztráció. Kimondták, hogy a költségeket a tagok és szimpatizánsok, barátok köréből kell előteremteni.

Ez a szemléletváltás Isten kegyelméből gyümölcsöt hozott a diákszövetség számára. Az amerikai szervezet anyagi támogatásával megvásárolták az Edison palotát, mely Diákok Háza néven 110 vidéki diák számára nyújtott otthont. A Tahi tábor pedig adományként került a diákszövetség tulajdonába


1922-től ez lett a nyári táborok színhelye.


1922-ben a MEKDSZ-t felvették a Világszövetségbe (InterVarsity Fellowship).


1926-ban új névvel is megpróbálták kifejezésre juttatni, hogy a diákszövetség megújult céljaiban (a II. világháború utánig ezt a nevet használták): Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége. Céljuk: a diákokat a tanintézményekben folyó kiscsoportos bibliakörökben való részvételre, bibliatanulmányozásra buzdítani, ill. arra, hogy diáktársaikat elérjék Krisztus örömhírével.


1937-ben Budapesten került megrendezésre a Világszövetség nemzetközi konferenciája. 105 magyar és 60 külföldi diák vett rajta részt. Az egyik előadó Olef Hallesby (a Személyiségtípusok, Imádság, Hogyan lettem hívő keresztyén c. könyvek szerzője) volt.


1945-ben középiskolás tábort szerveztek Tahiban. A szavazás eredményeképpen Karácsony Sándor lett a diákszövetség elnöke, Kontra György pedig a titkára.


1948-ban lehetetlenné vált a MEKDSZ létezése; elvették a Diákok Házát, a tahi tábort, a lapok sem jelenhettek meg.


1949-ben a politikai helyzet miatt a diákszövetség kimondta önmaga feloszlását. A sok ezer diák életében kitörölhetetlen nyomot hagyott az, amit a MEKDSZ-en keresztül kaptak, a szolgálat, amelynek tevékeny részesei lehettek. Nem egy diákszövetséges" a magyarországi protestáns egyházak, sőt, az egész magyar társadalom életében meghatározó szerepet játszó értelmiségivé, teológussá, vezetővé vált. Megőrizték az értékeket, és továbbra is összegyűltek Budapesten, Debrecenben és Szegeden.


Két szenior tag így vall erről:


Hogy mit kaptam a MEKDSZ-től? Erre egy szóval felelhetek: szeretetet. Szeretetet az addig elhagyott kötelességteljesítéshez, szeretetet a Róma 8: 28-ban, mellyel a harctérre engedtek, szeretetet a kínai Diákszövetség tagjai között. A MEKDSZ-ben kaptam az Úrtól a feleségemet, sok barátomat. Ott kaptam szeretetteljes hűséget evangélikus hitemhez, s a Krisztusban való együvé tartozás érzését más felekezetű embertársaimhoz."


A diákszövetség bibliatanulmányozó óráin, konferenciáin ismertem fel Isten igéjének fölséges gazdagságát, mely életemnek irányt adott és az élet nagy kérdéseire a feleletet megadta. A diákszövetség munkája nyomán nyertem állandó, őszinte, hűséges barátokat."


1949-ben a nemzetközi diákszövetség életében is változások álltak be: több ország kivált, mert nem értettek egyet az időközben elliberalizálódott szervezet működésével, s megalapították az IFES-t (International Fellowship of Evangelical Students = Nemzetközi Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség).


Az „underground" időszak


Az 1970-es években elküldték Chris Davies-t (GB), hogy nézze meg, vannak-e keresztyén diákok Magyarország főiskoláin. Így kezdődik az új, underground" MEKDSZ története: titkos, névnapi/ szülinapi fedőnévvel szervezett bibliatanulmányozásokkal, összejövetelekkel. Nyáron eldugott helyekre mentek táborozni. Előfordult, hogy nemzetközi konferenciáról visszatérve a határnál elkobozták a gépelt anyagokat a diákoktól.


1978-ban Kovács Zoltán megszervezett egy diáktábort, melyen 15 fő vett részt. Ahogy változtak az idők, egyre növekedett a létszám a nyári táborokban, kevesebb elővigyázatosság is elegendő volt már a havonkénti találkozókkor. Majd ugyanezek már hivatalos" gyülekezeti helyiségekben, egyházi konferencia-központokban folytak, a reggeli imaórák pedig az egyetemi tantermekben. Az évek során növekedett a nyári táborok létszáma és egyre nehezebben találtak olyan helyet, ahol nyugodtan, a felfedezés veszélye nélkül összejöhettek. Isten azonban gondoskodott:


1986. január 2-án a Szabad Egyházak Tanácsának (SZET) főtitkára meghívta egy beszélgetésre Herjeczki Kornélt, a Diák Bibliakör egyik akkori vezetőjét. A beszélgetés során több szolgálati területet is említett Kornélnak, melyekkel kapcsolatban rá gondoltak. Ezekre ekkor ő nemet mondott. A beszélgetés hátralevő részéről a következőket írja naplójában:


A légkör olyan volt, hogy el kezdtem mondani azt, amivel én foglalkozom, és ami indokolja eddigi negatív válaszaimat. Azzal kezdtem, hogy '80-ban láttam bele az angol egyetemek keresztyén diákközösségeibe. Vittem erről dokumentációt is. Erre az volt a válasz: »Kornél, azt jól tudja, hogy nálunk ilyet nem lehet csinálni a KISZ mellé«. De azért folytattam, s előkerültek a Pro Christo-levelek, újságok, az IFES budapesti konferencia [anyagai] stb. Erre összecsapta a kezét Olivér testvér, és ezt mondta: »Miért nem ezzel kezdte... csináljunk Tahiban konferenciát stb...« Még nekem kellett fékeznem.

Végül úgy váltunk el, ha én segítek, akkor ők is megpróbálnak. De még gondolkozzunk."


Sok emberrel beszélt Kornél, mert féltek, hogy fel kell adni függetlenségüket. Végül is a Diák Bibliakör Isten ajándékaként megmaradt önállónak, és megkapta a tahi baptista tábor használatának lehetőségét, ami az első lépést jelentette a hivatalossá válás útján. Az 1986-os nyári táborban már 150-en vettek részt, kétszer annyian, mint az azt megelőzőben. Isten előkészítette az utat a nagyobb nyilvánosság felé.


Már 1989 előtt nyilvánvalóvá vált a MEKDSZ-ben, hogy ha az egyre növekvő munkát szeretnék ellátni, valakinek teljes idejét oda kell szentelnie a diákmissziónak. Így lett 1988 februárjától Bernhardt Dóra először félállásban, később teljes időben a diákszövetség első munkatársa.

Az újrakezdés


1989-ben hivatalosan is újraalakult a MEKDSZ. A célok ugyanazok, mint az azonos nevű elődé: evangélizáció, hitmélyítés/bibliatanulmányozás, világmisszió. Az elnök Herjeczki Kornél, a titkár Bernhardt Dóra lett. Két, később három utazótitkárral bővült a munkatársi gárda.


1990-ben a MEKDSZ az ILA-val (International Literature Associates) együtt megalapította a HARMAT Kiadói Alapítványt, melynek célja igényes keresztyén irodalom kiadása és terjesztése. 1992-ben végre saját irodát kapott a MEKDSZ.


1993-97 között jelent meg a MEKDSZ alap c. folyóirat, mely az evangéliumi értelmiséget célozta meg.


1995-ben dr. Bukovszky Ákos lett az elnök, a titkár pedig Froukje de Hoop (NL).


1998-ban elindult a Szilász-program, mely az utazótitkárok munkáját hivatott megkönnyíteni önkéntes szeniorok segítségével.


2002-ben már 6 teljes idejű munkatársa van a MEKDSZ-nek: a titkár, a főmunkatárs, a 3 utazótitkár (Győrött, Budapesten és Debrecenben) ebből egy polgári szolgálatos , illetve a kommunikációs munkatárs. A februári közgyűlés Schwáb Zoltán-t választotta a MEKDSZ titkárává. A diákkörök száma 30-35, nagyságuk változó, 3-tól 40 diákig. A MEKDSZ elérte azt a kitűzött célt, hogy kizárólag belföldi adományokból tartsa fenn magát. Ebben az évben indult be a MEKDSZ falumisszió is, először Szalontán, az ELTE TTK szervezésében. Egy évvel később már közel tucatnyi MEKDSZ-diákkörből jelentkeztek a résztvevők, akik vállalták, hogy nyáron egy hetet a falumisszióval töltenek.


2003-2007 között Helvécián, Zubogyon, Magyarbólyban, Köröshegyen és Pándon, Dunavecsén, Tiszaroffon, Dunavecsén, Ballószögön, Felsőnyéken és Új-Hermesen misszióztak a diákok.


2003 körül jelent meg - sokévnyi előkészület után - a MEKDSZ kézikönyv. Ez ad mai napig is útmutatást a diákkör jobb működéséhez, működtetéséhez.


2004-ben az IFES (International Fellowship of Evangelical Students - ez a nemzetközi MEKDSZ - konferencia helyszíne Győr lett. 2004-ben elfoglaltuk a Margitszigetet: a Margitsport kezdete ekkorra datálható.


2005-től Pásztor Zoltán a MEKDSZ elnöke.


2007 a MEKDSZ vagyOK tavaszi evangélizációs programjának éve. A program keretében a MEKDSZ 10.000 János evangéliumát nyomtatott ki, majd a diákkörök segítségével programsorozatok keretében szétosztotta még nem hívő diákoknak. Ettől az évtől lett Járay Marci a titkár.


2008-ban beindult az „Érdeklődő Vagyok” kiscsoportos evangelizációs módszer. Lényege, hogy fesztelen beszélgetések keretében lehetőséget adunk nem hívő barátainknak, ismerőseinknek, hogy személyesen találkozhassanak Jézussal az evangéliumokban.


2009. november 2-5 között létrejött a diákkörök összefogásával a Folyt köv evangelizációs fesztivál. Cél: nem keresztények elérése az egyetemeken. A budapesti helyszíneken, intézményekben a diákok rengeteg színes és érdekes programot szerveztek, azért, hogy megszólítsák évfolyamtársaikat. Volt beszélgetés Tabuk nélkül, Mátrix beszélgetés, 4 érzék színház, Táncház. Esténként pedig a Kamra klubban lehetett a nem hívő barátokkal koncertezni, csevegni, és nagy érdeklődésre tartott számot a Sörözz egy lelkésszel! Elnevezésű akció is. A szervezést az EVS önkéntes munkatárs végezte.

http://folytkov.hu/


2010. MEKDSZ ünnep! Ebben az évben ünnepelte a MEKDSZ 20 élménnyel teli csodaszép évét! Előkerültek régi emlékek, úgy mint a MEKDSZ matuzsálemi korú –azóta az örök vadászmezőkre távozó- hűtőgépe, volt MEKDSZ Pavilon is, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekkel ismerkedtek a résztvevők, több generációt felölelő dicsőítés, titkári és elnöki visszaemlékezések és több mint 700 szívében MEKDSZ-es keresztény.


Az eseményről készült videót az alábbi link segítségével tekinthető meg:

http://www.youtube.com/watch?v=_nl9L5vA6KE

http://www.youtube.com/watch?v=qLt5vKjOLWY&;feature=relmfu


2011.

Március 1-3 között szerveződött meg a MEKDSZ második alulról jövő kezdeményezése az Egy kérdés fesztivál. A projekt különlegessége, hogy a kor technikai lehetőségeit kihasználva az alap, egy interaktív honlap volt, amelyre a fesztivál épült. Az egykerdes.hu honlapon Istentől lehetett kérdezni február 26-ig. Több mint 12 000-an nézték meg (a lakott kontinensek közül csak Dél-Amerikából és Ausztráliából nem volt látogató a site-on), a Facebookon 750-en lájkolták.

A beérkező kérdések közül a három legnépszerűbbre három napos rendezvénysorozat keretében kaphattak választ a fiatalok. A fesztiválozókat a vitaindító előadások mellett minden este népszerű előadók rendhagyó koncertjei várták Budapesten, a Grund Hostel Bar-ban.

A MEKDSZ a diákok kezdeményezéseit látva felismerte, hogy szükségük lenne egy olyan képzésre mely hatékonyan segítené őket az egyetemi misszióban. Erre az igényre válaszolva ebben az évben indult el a Grund Apologetikai tábor, melynek fő célja felkészültebbé tenni, motiválni és mobilizálni a MEKDSZ diákkörvezetőit és diákköröseit,. A MEKDSZ törekvése, hogy akik eljönnek a táborba, jobban megértsék azokat a diáktársaikat, akikkel körül vannak véve és ismerjék fel az emberek ellenvetései és problémái mögött meghúzódó valódi kérdéseket valamint a tábor segítséget szeretne nyújtani abban, hogy megfelelő választ adjanak ezekre a kérdésekre.


Katt ide és felvarázsollak oldal tetejére :)


Egy szenior tollából...